Övre raden: Max Robertsson, Max Vinger, Jonathan Jilg, Erik Hartman
Nedre raden: Linnea Suomenniemi, Astha Kaul, Julia Reinius

Det har nu gått mer två månader på 2020 och lika länge sen den nya styrelsen (FS2020) klev på sitt uppdrag. I mitten av januari hade den nya styrelsen sin första möteshelg och sitt konstituerande styrelsemöte, och i slutet av februari hade styrelsen sin andra möteshelg. Därför tänkte vi introducera den nya styrelsen och vad vi hunnit med hittills.

 

Coronaviruset (COVID-19) 

Precis som för alla andra står just nu situationen med coronaviruset högst upp på styrelsens agenda. Vi prioriterar våra medlemmars, ideellas, personals och deltagares säkerhet högst. Information om Unga Forskares hantering och de senaste uppdateringarna går att läsa på vår hemsida.

 

Första möteshelgen och konstituerande styrelsemöte 

I januari hade styrelsen sin första möteshelg och konstituerande styrelsemöte. Fokus under helgen låg på att lära känna varandra och Unga Forskare som organisation genom presentationer, teambuilding och överlämning från den avgående styrelsen. Dessutom ägnades större delen av lördagseftermiddagen till att diskutera vad styrelsen ska jobba med under året. Det kom upp många olika idéer för både hur vi i styrelsen och vi tillsammans i förbundet ska fortsätta utvecklas. Många gick såklart i linje med årets fokustema.

Fokustema 2020

Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare

En ny idé som vi redan genomfört är att styrelsen i år har fått mentorer bland våra alumner, och på lördagskvällen hade vi en gemensam middag tillsammans som blev väldigt lyckad. Vi har massor med kloka och inspirerande alumner och det är väldigt roligt att vi fått till ett mentorsskap.

 

På söndagen låg fokus på styrelsens konstituerande styrelsemöte. Här kommer en sammanfattning av vad som behandlades och beslutades.

Konstituering av förbundsstyrelsen 2020/21

Styrelsen beslutade att välja

 • Linnea Suomenniemi till Ekonomiansvarig.
 • Julia Reinius till Föreningsansvarig.
 • Erik Hartman till PR-ansvarig.
 • Max Robertsson till Riksstämmoansvarig.
 
Riksstämman 2020 

Riksstämman är Unga Forskares årsmöte. Det beslutades att hålla Riksstämman 2020 6 till 8 november i Örebro.

 

Utrikesdepartementets ungdomssamråd inför FN:s havskonferens

Unga Forskare fick inbjudan att delta vid Utrikesdepartementets ungdomssamråd inför FN:s havskonferens den 16 januari 2020 och Max Vinger deltog. Samrådets syfte var att samla åsikter från olika ungdomsorganisationer inför Sveriges ståndpunkt i globala målen som rör vattenfrågor. 

 
Antagande av arbetsordning och delegationsordning

Arbetsordningens syfte är att reglera styrelsens arbete. Delegationsordningen är en lista över de olika beslutsärenden där förbundsstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt till en annan grupp eller person. Syftet med delegationsordning är att avlasta förbundsstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Ansvaret för besluten följer dock inte med beslutanderätten vid delegeringen, utan detta ligger kvar hos förbundsstyrelsen.

 
Beslutande om attest- och firmateckningsrätter 

Attesträtt innebär att en person får godkänna betalningar som görs av förbundet och regleras i Attestordningen. Med firmateckningsrätt avses en person som har rätt att skriva under avtal i förbundets namn.

 

Antagande av preliminär sammanträdesplan för förbundsstyrelsen

Den preliminära sammanträdesplanen anger preliminära datum för resterande styrelsemöten samt vilka frågor som ska behandlas. Se nedan

 

Styrelsehelg #1

25-26 januari 2020 (styrelsemöte 26 januari)

 • Antagande av arbetsordning
 • Antagande av delegationsordning
 • Konstituering av styrelsen
 • Besluta om firmateckningsrätter
 • Antagande av attestordning
 • Antagande av preliminär sammanträdesplan
 • Beslut om datum och ort för Riksstämman 2020

Arbetshelg #1

29 februari – 1 mars 2020

 • Strategi 2021–2024
 • Fokustema
 • Överlappande mandatperioder

Styrelsehelg #2

9–10 maj 2020 (Styrelsemöte 10 maj)

 • Antagande av projektplan
 • Första version av Strategi 2021–2024

Arbetshelg #2

5–6 september 2020

 • Slutversion av Strategi 2021–2024
 • Redovisning av överlappande mandatperioder till RS
 • Propositioner

Styrelsehelg #3

3–4 oktober 2020 (Styrelsemöte 4 oktober)

 • Antagande av handlingar till Riksstämman
 • Antagande av propositioner
 • Motionssvar till Riksstämman

Styrelsehelg #4

28–29 november 2020 (Styrelsemöte 29 november)

 • Antagande av verksamhetsplan för 2021
 • Antagande av budget för 2021
 • Antagande av budget för FS2021
 • Beslut om utdelning ur Gundel Cornelias Stipendiefond för Unga Forskare

Arbetshelgen

I slutet av februari träffades styrelsen för andra gången. Den här gången hölls inget styrelsemöte utan fokus låg på att arbeta tillsammans.

Under helgen hölls pass om utredningsarbete och våra styrdokument. Medan diskussionerna till stor del handlade om de uppdrag som Riksstämman och stadgarna ålagt styrelsen. Större delen av lördagseftermiddagen diskuterades strategin. Vi tittade närmare på alla strategins delar för att hitta potentiella förbättringspunkter.

Det diskuterades även om överlappande mandatperioder och hur vi ska skapa ännu fler mötesplatser för kommunikation inom organisationen.

 

Avhopp i styrelsen

I januari valde Eleonora Svanberg att avgå från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. Vi önskar henne ett stort lycka till i framtida engagemang!