I helgen genomfördes Unga Forskares 44:e årsmöte och 39:e Riksstämma. Som dessutom för första gången hölls helt digitalt! Det bjöds på allt ifrån livliga diskussioner om Unga Forskares framtid till en eftermiddag om hållbar och systematisk medlemsrekrytering från bokförlaget Trinambai. Det togs beslut om en ny övergripande strategi för Unga Forskare och en uppdaterad vision: En värld där ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik har en självklar plats, och mycket mer.

Riksstämmans öppnande

Lördag morgon började med att Förbundsordförande Max Vinger hälsade välkomna och förklarade årets Riksstämma öppnad. Därefter valdes årets mötespresidium bestående av Max Otterman och Simon Ljus. Mötesordförande Max Otterman tog över och ledde oss under förmiddagen igenom mötets formalia, mötesregler och dagordning.

Vid 10-tiden var det dags för påverkanstorg där alla deltagare fick chansen att diskutera alla olika beslutsärenden med varandra och de som lagt fram förslagen till beslut. Årets påverkanstorg bestod av fyra olika inflytandepunkter

Mötesordförande Max Otterman

Mötessekreterare Simon Ljus

Det gångna året

 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Ekonomisk berättelse 2019
 • Årsbokslut 2019
 • Revisionsberättelse 2019

Det innevarande året

 • Mandatperioder
 • Strategi 2020
 • Fokustema 2020
 • Revisorsrapport för innevarande verksamhetsår

Propositioner och motioner

 • Proposition: Åsiktsprofil 2021
 • Proposition: Fokustema 2021
 • Proposition: Stadgerevision
 • Proposition: Strategi 2024
 • Proposition: Vision

Inval

 • Valberedningens förslag till förtroendeposter

Kongressen

På lördagseftermiddagen fick vi besök av Charlotte Ovesson från bokförlaget Trinambai som höll föreläsning och diskussioner om hållbar och systematisk medlemsrekrytering utifrån boken Inkluflera. Alla deltagande föreningar fick dessutom boken utskickad till sig för att kunna fortsätta jobba med frågorna på egen hand.

Årets beslut

På söndag morgon återöppnade Max Otterman Riksstämman i plenum. Det var dags att ta beslut i alla de frågorna som diskuterats på påverkanstorget dagen innan.

Först ut var beslutsuppföljning där Förbundsstyrelsen presenterade sitt arbete med Fokustemat 2020, Strategi 2020 samt internethastighet på kansliet och överlappande mandatperioder som man fått i uppdrag att utreda av Riksstämman 2019. För mandatperioderna rekommenderade förbundsstyrelsen att Unga Forskare inte ska byta till överlappande, vilket presenterades genom en rapport.

Efter det togs det beslut kring det gångna året. Bland annat genom att lägga verksamhetsberättelse och årsbokslut till handlingarna och ge förbundsstyrelsen 2019 ansvarsfrihet. Även avregistrering av föreningar togs beslut om.

Nästa punkt i dagordningen var medlemsavgiften för medlemsföreningarna 2021. Som alltid presenterades förbundsstyrelsens förslag på ett spexigt sätt, i år av vice förbundsordförande Jonathan Jilg som uppmanade Riksstämman att “titta mot stjärnorna”. I linje med förbundsstyrelsens förslag bestämde Riksstämman att sätta medlemsavgiften 2021 till 0 kr.

Därefter diskuterades och togs det beslut om förbundsstyrelsen 5 propositioner. Riksstämman beslutade att behålla samma åsiktsprofil som förra året (går att se här) och välja Fokustemat för 2021 till samma som för 2020.

Nästa punkt i dagordningen var medlemsavgiften för medlemsföreningarna 2021. Som alltid presenterades förbundsstyrelsens förslag på ett spexigt sätt, i år av vice förbundsordförande Jonathan Jilg som uppmanade Riksstämman att “titta mot stjärnorna”. I linje med förbundsstyrelsens förslag bestämde Riksstämman att sätta medlemsavgiften 2021 till 0 kr.

Därefter diskuterades och togs det beslut om förbundsstyrelsen 5 propositioner. Riksstämman beslutade att behålla samma åsiktsprofil som förra året (går att se här) och välja Fokustemat för 2021 till samma som för 2020.

Fokustema 2021

Fokusera på sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare
Att vara en del av Unga Forskare är något vi vill att man ska känna sig stolt över och finna en gemenskap i. För att öka den känslan ska vi stärka den interna sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet.

Riksstämman beslutade även att anta de stadgerevideringar och den uppdaterade vision som Förbundsstyrelsen föreslagit 

Den nya strategin för de kommande fyra verksamhetsåren antogs också med en mindre ändring i ett av de strategiska målen.

Det sista som skulle beslutas om var personval. Ordinarie val till revisorer och valberedning, samt fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Riksstämman valde att fyllnadsvälja Fabian Hasselblad, Marina Peltonen och Mattias Akke till förbundsstyrelsen 2020-2021. Till revisorsposterna omvaldes Emma Petersson till ordinarie ideell verksamhetsrevisor för verksamhetsåren 2021–2022 och Ellen Hammarstedt valdes till personlig suppleant. Sist men inte minst utsågs en ny valberedning för 2021-2022 bestående av Alexandra Polyakova, Fadi Dagher och Brendan Rajakumar Joseph.

Riksstämman 2020 avslutades med utdelning av Unga Forskares förtjänstemedaljer som alla som varit ideellt aktiva i en verksamhet under ett år får och presentation av årets förening: Kodsport Sverige.

Sist höll förbundsordförande Max Vinger ett tacktal och officiellt avslutade Riksstämman 2020. Hoppas vi ses igen nästa år!