Idag firar världen den internationella matematikdagen, närmare bestämt Pi-dagen! 

Pi-dagen firas den 14 mars (3/14) runt om i världen och är tillägnad den matematiska konstanten Pi (grekiska bokstaven ”π”), vars symbol används i matematiken för att beskriva förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter vilket är ett irrationellt tal med oändligt antal decimaler med början 3,14159…

Pi-dagen är ett årligt tillfälle för matematikentusiaster att recitera Pi:s oändliga decimaler, prata med sina vänner om matematik och att äta paj (pie). UNESCO utropade hösten 2019 14 mars till den Internationella matematikdagen. Temat för i år är ”Matematik för en bättre värld”. I Sverige arbetar Sveriges Matematiklärarförening och Nationalkommittén för matematik (en underavdelning till Kungl. Vetenskapsakademien) som nationell samordnare för att stötta lärare, skolor, kommuner och andra organisationer med idéer, aktiviteter och inspiration dagen till ära. De många aktiviteter som äger rum runt om i världen för att fira dagen är ett bevis på den entusiastiska mottagningen den fått.

En ökad global medvetenhet om matematiska vetenskaper är avgörande för att hantera utmaningar inom områden såsom artificiell intelligens, medicin, ekonomi, teknik, klimatförändringar, energi och hållbar utveckling och för att förbättra livskvaliteten i både utvecklade och utvecklingsländer. Den internationella matematikdagen syftar till att visa upp den grundläggande roll som matematiska vetenskaper spelar för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål och för att kunna möta de utmaningar som väntar i framtiden. Dagen inbjuder oss att fira glädjen som finns i matematik såväl som vår förståelse av naturen som präglas av matematik och dess sätt att konkretisera vår omvärld.

Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi tycker att unga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik behöver lyftas fram i samhället för att inspirera och motivera fler att välja en bana inom matematik. Vi har pratat med vår medlemsförening Alef Noll som utmärker sig särskilt i arbetet med att öka intresset för matematik.

Hej Alef Noll! Vad är syftet med eran förening?

Alef Nolls syfte är att främja ungdomars intresse för matematik, skapa en social mötesplats för matematikintresserade och skapa en angenäm studiemiljö för matematikintresserade.

|

Matematiken är en vetenskap som har mycket stor användning inom nästintill alla andra vetenskaper. Fysiken, kemin och biologin, och i princip alla andra naturvetenskapliga ämnen använder matematik som ett språk för att beskriva och kommunicera världen.

Varför är matematik viktigt?

Matematiken är en vetenskap som har mycket stor användning inom nästintill alla andra vetenskaper. Fysiken, kemin och biologin, och i princip alla andra naturvetenskapliga ämnen använder matematik som ett språk för att beskriva och kommunicera världen. Matematiken är viktig för att utan den så fungerar i princip inga av våra modeller för att förstå universum eller vår moderna teknologi.

Vad brukar ni göra på Pi-dagen?

Vanligtvis brukar en del av oss informellt träffas för att baka och äta paj. Tyvärr är det inställt i år på grund av den rådande pandemin.

Vad är det bästa med talet Pi?

Det bästa med Pi är att det är mångsidigt och kan appliceras på många olika områden. Allt från att räkna ut omkrets på en cirkel till att manövrera Cassini-Huygens (rymdsonden Cassini och landaren Huygens skickades till planeten Saturnus och dess måne Titan).

Vilka typer av aktiviteter genomför er förening?

Vid några tillfällen varje år samlas vi alla traditionsenligt för att spela spel och äta lite mat. Till exempel arrangerar vi årligen en mycket uppskattad julfest, där vi serverar egen uppfunna lussevåfflor. Dessutom tar vi ibland in föreläsare eller håller i mindre kurser, bland annat i programmering.

Hur har det senaste året påverkat er?

Tyvärr har vi behövt ställa in nästintill alla aktiviteter på grund av den rådande pandemin. Däremot har vi lyckats hålla humöret uppe med några online-event.

Varför ska man satsa mer på matematik?

Intresset för både teknologi och AI skapar ett allt större behov för matematikkunskaper. Dessutom kräver komplexa kurser i bland annat fysik och programmering att eleven har god förståelse för matematiken. Därför är det viktigt att elever får en bra och stabil grund inom matematikens konst.

Hur tror ni att man gör för att bäst inspirera fler att intressera sig för matematik?

Svårt att veta! Det går inte att tvinga någon att bli intresserad, men en bra och inspirerande lärare som faktiskt undervisar matematiken på ett intressant sätt, istället för att låta elev sitta och traggla med en mattebok, kan vara väsentligt. Sedan, genom att visa vilka otaliga möjligheter goda matematiska kunskaper kan ge, hoppas vi att fler intresserar sig för ämnet.

Hur tror ni framtiden inom matematik kommer att se ut?

Något specifikt om hur matematiken kommer utvecklas kan vi ju självklart inte säga, men om vi tillåts spekulera tror vi att bland annat datorer och AIs utveckling kommer ha stor påverkan på hur matematik förändras i framtiden.

Vi på Unga Forskare håller med om att matematikens mångsidighet behöver belysas mer. Även om Skolverket bekräftade en positiv PISA-trend över OECD-genomsnittet i matematik från 2018 års PISA-resultat, finns det fortfarande anledning att uppmärksamma de brister som finns i svensk matematikundervisning [1]. I en artikel från Lärarförbundets tidning Ämnesläraren uppmärksammar man problemet med ointresserade elever där matematiken tillsammans med naturvetenskapliga ämnen tappar koppling till verkligheten [2].  Matematik är en del av mänsklighetens kulturarv: det är lika viktigt för vår teknik som det är ett verktyg för utveckling. Dess appliceringsområden och otaliga användsområden gör matematiken till en grund för innovation och hållbar utveckling, vilket måste belysas mer i Sveriges matematikundervisning. Vi måste bli bättre på att belysa vikten av goda kunskaper i matematik samt kunna koppla undervisningen till de breda appliceringsområdena. Även i matematikens mest teoretiska aspekter berör den oss alla.

Tillsammans med våra medlemsföreningar driver Unga Forskare ett påverkansarbete för att få fler att intressera sig för naturvetenskap, matematik och teknik. Vill din förening också medverka i våra blogginlägg eller uppmärksamma något som ni tycker är viktigt? Hör av er till oss i Förbundsstyrelsen!

/Styrelsen