Max Vinger, f.d. förbundsordförande för Unga Forskare och numera styrelseledamot, har blivit invald som nationell representant för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) i Svenska Unescorådet. Det officiella beslutet togs av Utbildningsdepartementet på regeringskansliet i Stockholm. Max Vinger kommer att ingå i det Svenska Unescorådets styrelse och representerar Sveriges nationella ungdomsorganisationer genom LSU.

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, är ett av FN:s 15 fackorgan med syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. I dagsläget ingår 193 medlemsländer och 11 associerade medlemmar i UNESCO.

UNESCO är den enda FN-organisationen med ett globalt nätverk av samarbetspartners som kallas nationalkommissioner, vilka utses av respektive lands regering. Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande UNESCOs verksamhet, samt informera och sprida kunskap om UNESCO i Sverige.

– Det är en stor ära! Mitt ideella engagemang började i intressefrågan om naturvetenskap, men idag brinner jag lika mycket för demokrati och utbildning som vetenskap. Jag tror att jag genom det här uppdraget kommer både kunna fortsätta utvecklas och få dela med mig av den kunskap jag byggt upp under mina år i Unga Forskare och ungdomsrörelsen. Att få representera LSU är också väldigt häftigt då det är en organisation som jag har stor respekt för, säger Max Vinger.

Max Vinger

Rådet består av 10 ledamöter som utses för fyra år i taget, varav Max numera tillhör de 10 ledamöter som röstats in inför den kommande mandatperioden.

Jag hoppas kunna framföra ett ungdomsperspektiv och stärka ungas röster inom de områden som UNESCO bedriver sitt arbete, utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unga är en grupp med stor diversitet i bakgrund, intressen och åsikter som trots det oftast bara får en, om någon alls, stol vid bordet. Så jag hoppas kunna använda den chansen väl och göra både mig själv och Sveriges unga stolta, tillägger Max Vinger.

Om Unga Forskare
Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 45 medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se

Om LSU
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer med uppgift att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. LSU verkar för ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik med fokus på samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. www.lsu.se

Kontakt

Max Vinger
Styrelseledamot i Unga Forskare, ledamot i Svenska Unescorådet genom LSU
070 771 09 74
max.vinger@ungaforskare.se

Unga Forskare
Anna Hedlund
Generalsekreterare
076 109 11 23
anna.hedlund@ungaforskare.se