Det här tycker vi

Unga Forskare är en ideell politiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vårt syfte är att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Åsiktsprofilen är en sammanfattning av våra gemensamma åsikter. Förbundsstyrelsen ansvarar för att uttala sig i organisationens namn. Medlemmar i Unga Forskare kan använda sig av åsiktsprofilen för att skapa opinion på lokal och regional nivå, men uttalar sig med sitt eget namn.

Det ska vara lätt och accepterat för ungdomar att engagera sig i naturvetenskap och teknik som fritidsintresse
Nyfikenhet är grunden för all utveckling. Det är därför viktigt att alla delar av samhället tar ansvar för att unga ska få möjligheter att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik.

Unga förebilder inom naturvetenskap och teknik måste lyftas fram i samhället
Unga forskare och innovatörer är viktiga för Sveriges framtid. Unga har många val att göra, som kan påverkas av förebilder. Unga förebilder är viktiga för att förändra attityder i samhället och för att lyfta ungas intresse.

Skolor måste bli bättre på att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik
Lärare har en mycket stor möjlighet att påverka intresset hos sina elever. Det är självklart att undervisningen ska vara stimulerande för elever i alla åldrar och utgå från ungas egna intresse. Kvaliteten ska vara jämn och hög oberoende av var och hur man läser sin grundskole- eller gymnasieutbildning.

Undervisning i programmering ska vara obligatorisk i grundskolan
Vi har ett ansvar att förbereda svenska barn och ungdomar inför en omvärld som allt mer byggs upp av teknologi styrd av programmering, och bör ge dem förutsättningar att se programmering och datalogiskt tänkande som ett verktyg för att förstå och forma sin omvärld.

Skolan ska kunna använda externa aktörer som ett komplement i skolundervisningen
Skolan bör byggas kring ungas intresse, och vi tror att externa aktörer kan utgöra ett bra komplement till undervisningen i naturvetenskap och teknik. Vi anser att det både är skolan och externa aktörers ansvar att tillsammans skapa nya möjligheter till detta.

Det behövs ett bredare utbud av naturvetenskapliga och tekniska ämnen i skolan
I dagsläget är det endast en del av de naturvetenskapliga och tekniska ämnena som lärs ut i grundskolan. Vi anser att ett bredare utbud behövs i grundskolan så att alla elever får chansen att se möjligheterna i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

Grundforskning och tillämpad forskning skall värderas lika i samhället och unga bör uppmuntras till båda
Grundforskning är förutsättningslöst sökande efter ny kunskap, som leder till praktiska tillämpningar på längre sikt. Kunskap har också ett egenvärde. Tillämpad forskning förväntas ge effekter på kortare sikt, till exempel nya läkemedel eller tekniska lösningar. Vi anser att båda har essentiella roller för den vetenskapliga utvecklingen.

Utbudet av och kvaliteten på svensk populärvetenskap ska vara hög
Populärvetenskap är viktigt för att sprida intresse för naturvetenskap och teknik. Utbudet av populärvetenskap på svenska är idag för litet. Vi vet att både högskola, näringsliv och intresseorganisationer kan ännu bättre.

Ungdomars tävlande i vetenskapssport ska tas lika seriöst som tävlande i idrott
Det behövs bättre möjligheter för ungdomar att kunna göra satsningar inom vetenskapssport, både på amatör- och elitnivå. Dessa satsningar ska värderas och accepteras, och framgångar ska uppmärksammas av media och allmänhet.