Hur man skriver en projektrapport

Projektarbetet ska i de allra flesta fall redovisas i skriftlig form, fast med olika omfattningar beroende på vad projektet gått ut på. Omfånget på denna rapport kommer du överrens om med din handledare. Det viktigaste med rapporten är att du redovisar hur du genomförde projektet och vad du kom fram till samt knyter an till din projektplan, och utvärderar denna.

De vanligaste “rubrikerna” i en projektrapport

 

Titel: med eventuell undertitel – Namn på projektet och vilka som genomfört det.

Innehållsförteckning

Bakgrund och inledning – Ska göra att en utomstående kan förstå varför projektarbetet gjorts; syfte, frågeställningar, mål.

Genomförande: – Ofta kallat ”Material och metoder” och är en objektiv beskrivning av hur du gått tillväga under arbetets gång. Om någon annan läser denna beskrivning ska denna person kunna genomföra ”samma” arbete igen och kunna jämföra resultatet med det du har fått.

Resultat av projektet:– I resultatdelen presenterar du de resultat du fått utan att lägga någon värdering i dem och utan att jämföra dem. Det kan t.ex. vara din egna sammanställning av information du hämtat från böcker.

Diskussion: – Diskussionen är oftast den största delen av rapporten. Här gör du en värdering av arbetet och resultatet. Är det sannolikt att resultatet stämmer? Kan man lita på de källor du har använt? Kan du dra några slutsatser från resultatet och i så fall vilka? Du kan i diskussionen även svara på de frågeställningar du presenterade i projektplanen och utvärdera om du uppnått de mål du satte upp i planen.

Notera att det i en del arbeten kan vara svårt att skilja på resultat och diskussion. Om du blir osäker är det bäst att fråga din handledare hur denne vill ha rapporten upplagd. I några fall kan det vara lämpligt att väva in diskussionen i resultatet medan det i andra är strängeligen förbjudet att göra så.

Sammanfattning: – Sammanfattningen är en text där man ska kunna läsa vad du har gjort, vilket resultatet blev och vilka slutsatser du har dragit. Denna ska inte vara mer än en sida. I vetenskapliga artiklar kallas denna sammanfattning för ”Abstract”. Sammanfattningen kan ligga första eller sist i rapporten, men många gånger är den lämpligast att ha den först.  

Referenser:– Referenser är de källor du har använt i ditt arbete. Dessa MÅSTE presenteras. Presentationen av dessa kan göras enligt flera olika system som ”Harvard-systemet”, ”Vancouver-systemet”, ”Oxford-systemet” m.fl. Det bästa är att fråga din handledare om vilket system du ska använda.

 

Några saker att tänka på när man skriver en rapport:

 

  • Placeringen av ord och meningar har stor betydelse. Textens struktur är viktigare än dess grammatiska korrekthet för att läsaren ska förstå den.

  • Meningarna ska vara enkla och tydliga – minska utrymmet för tolkningar. Orden man använder ska vara precisa, enkla och nödvändiga. I många sammanhang krävs också att man använder korrekt terminologi och nomenklatur.
  • Meningarna bör innehålla maximalt 20-22 ord.
  • Utnyttja ”power positions”. Med detta menas att särskild slagkraft har det som står först och sist, både vad gäller orden i meningarna, meningarna i styckena och styckena i texterna. Det däremellan används för detaljbeskrivningar.
  • Använd bra övergångar mellan meningar. T.ex. ”jumping word location” där den följande meningen börjar med det som den föregående slutade med.
  • Nyckelorden ska användas mycket. Välj en, max två, synonymer som används genomgående.
  • Man skriver för läsaren.

 

För att titta på exempel på lyckade rapporter, klicka här.

Referenser:
Angelika Hofmann, Instructor for Scientific Writing at Yale University