Inspirationsexempel för lärare

Så här kan du använda materialet i Digitala Utställningen Unga Forskare i din undervisning.

Franklins gymnasium

Materialet som Unga Forskare erbjuder passar mycket bra i ett ämnesöverskridande arbete

Vi på Franklins gymnasium i Mölndal är en certifierad partnerskola till Unga Forskare. Vi arbetar mycket ämnesöverskridande under ett pass i veckan som vi kallar Life science-passet. På dessa pass fångar vi upp olika teman som förenar våra teknik- och naturprogram, teman där även svensk- och engelsk-kurserna blir en självklar del. Materialet som Unga Forskare erbjuder passar mycket bra i detta ämnesöverskridande tänk.

Nedan följer några exempel på hur vi arbetat med unga Forskares material sedan läsåret 2020/2021: 

I årskurs 1 har vi arbetat med materialet  Internet of Senses. Detta passar för både engelska och teknik, och ger en spännande inblick i hur framtiden kan komma att se ut. 

I årskurs två  vill vi att eleverna ska bli nyfikna och börja fundera på sitt gymnasiearbete. Här är målet att de vid vårterminens slut ska veta vad de ska skriva om och hur de ska gå tillväga. Unga forskare tillhandahåller mycket material som är både inspirerande och lärorikt. Vi har bland annat:

  • startat processen inför elevernas egna gymnasiearbete genom titta på de projektförslag från Unga Forskare som tagits fram i samarbete  med näringsliv och universitet//högskolor, besökt Utställningen Unga Forskares semifinal, gått igenom programmålen, samt låtit eleverna tillsammans brainstorma ämnen. 
  • I engelskan arbetat med att titta på posters och abstracts, och jobbat med Unga Forskares verktyg inom vetenskaplig engelska. Förutom att ge idéer om olika ämnen, tränas eleverna i att förstå och våga börja använda vetenskaplig engelska. 
  • Årets tvåor fick även de besöka semifinalen, och bekanta sig med de elever och gymnasiearbeten som kvalificerat sig till semifinalen. Elever har också besökt  finalutställningen digitalt . De valde ut några finalprojekt och ställde frågor till finalisterna.. Detta gav eleverna goda idéer inför sina egna gymnasiearbeten, samt gav dem inspiration att själva vilja och våga delta i Utställningen 2022- vilket många verkligen gjorde: se årskurs 3 nedan! 

Årskurs 3 – här är gymnasiearbetet i fokus

  • arbetsgången för gymnasiearbetet utgår utifrån Unga Forskares tidsplan. 
  • Centralt för genomförandet av gymnasiearbetet är Unga Forskares mallar. Eleverna utgår bland annat mallen för vetenskaplig rapport, loggbok och tidsplan. Eleverna utgår även från mallen för idéskiss och checklistan för frågeställning. 
  • Eleverna uppmuntras att anmäla sina projekt till Unga Forskares utställning. Feedbacken från juryn bearbetas och diskuteras i efterhand i samråd med handledaren för gymnasiearbetet. VT 2022 anmälde 51% av skolans treor sina gymnasiearbeten till Unga Forskares utställning och tog del av juryns feedback.

Lise-Lotte Ryberg, lärare