Vad finns i våra vattenslangar?

Jag har undersokt forekomsten av potentiellt miljofarliga amnen i plast. I vattenslangars inre gummi har jag hittat bly, antimon och barium men dvaremot hittades inget brom som hade tytt pa bromerade flamskyddsmedel. De hogsta blynivaerna som uppmats i vattenslangars inre PVC-plast var 1251 ppm. Blyhalter over 100 ppm hittades i 4 av 6 testade vattenslangar. Bly har i studier visats ha neurotoxiska egenskaper vilka paverkar kognitiva formagor. Redan laga blyhalter hos barn har kopplats samman med nedsatt IQ. Bade antimon- och bariumforeningar kan vara giftiga. Rapporten diskuterar ocksa vilka halsorisker som finns med de varden som hittats. Det lyfts fram att i vilken kemisk konstellation dessa amnen benner sig i spelar stor roll for amnets toxicitet.

vad_finns_det_i_vara_vattenslangar_en_undersokning_med_xrf_spektrometri_emil_johansson

Färdigheter

Upplagt på

16 september, 2016