Virus receptor binding-the missing link

Syftet med projektet var att genom olika biotekniska metoder framställa RNA från två specifika stammar av coxsackievirus(PCVB2Owt & PCVB2Op1Q164k) samt lägga fram möjligheter för identifiering av de två olika virusstammarna. Projektet är ett arbete som jobbar mot upptäckten av en okänd så kallad ”receptor” som inverkar vid inbindningen av coxsackievirus till levande celler. Då det saknas fullständig forskning kring hur just coxsackievirus binder in sig till celler är detta ett intressant projekt då det ger möjligheten för forskning mot resultat som aldrig tidigare dokumenterats. Mitt projektarbete har därför fokuserat på att kunna möjliggöra denna forskningen. De virus som studeras är ett ”vildtyp”-virus samt en mutant till detta virus. En nyckelfaktorn i projektarbetet har varit att studera den genetiska koden samt kunna differentiera de genetiska koderna för varje virus.

Michael Axenhus

virus_receptor_binding-the_missing_link_michael_axenhus

Färdigheter

Upplagt på

15 september, 2016