Rapportskrivning

Som avslutning på hela ditt projekt ska du skriva en vetenskaplig rapport. Det tar lång tid att skriva en bra rapport och du bör planera för rapportskrivningen tidigt under projektets gång. Här nedan presenteras ett generellt rapportutseende men din skola kan ha speciella krav så kolla med din handledare innan du börjar skriva.

 

Först kommer självklart en framsida med ditt namn, skola och en titel som lockar läsare. Sedan kommer en sammanfattning (abstract) som i gymnasiearbetet ska vara på engelska. Den ska fungera som en liten rapport i sig där frågeställningen, metoderna, resultaten och slutsatserna presenteras i ett komprimerat format. Efter en innehållsförteckning kommer inledningen, som presenterar projektet och dess syfte, teori och hypotes. Sedan presenteras metoderna och materialet på ett objektivt sätt. Ett vanligt misstag är att man börjar utvärdera och rekommendera sina metoder. I det efterföljande resultatavsnittet ska resultatet presenteras utan några slutsatser eller reflektioner från dig själv. Vanliga presentationsformer är genom diagram eller statistik.

 

Den avslutande diskussionsdelen är din möjlighet att presentera och diskutera dina resultat. Stämde hypotesen? Förklara varför resultaten blev som de blev och utvärdera arbetet. Diskussionen är inte den sista delen i arbetet eftersom det sist alltid finns en källförteckning med alla dina källor.