Styrdokument

Ett styrdokument inom Unga Forskare är ett dokument med syfte att beskriva vad, hur eller varför arbete inom organisationen ska genomföras. Ett styrdokument måste utöver detta beslutas av en av följande tre instanser: Riksstämman (RS), Förbundsstyrelsen (FS) eller Generalsekreteraren (GS). Styrdokumenten delas in i tre nivåer utifrån dessa beslutsfattare. Grundläggande styrdokument är högsta nivån och beslutas av RS. Allmänna styrdokument ligger under grundläggande och beslutas av FS. Detaljerade styrdokument beslutas av GS och är den lägsta nivån av formella styrdokument. Det kan även förekomma styrande dokument i enskilda verksamheter eller grupper inom organisationen, men dessa klassas inte rent formellt som styrdokument. Finns det tvetydigheter är det alltid det formella styrdokumentet på högst nivå som gäller.

Unga Forskares styrdokument är även indelade i tre olika sekretessnivåer:

 • Öppen – Styrdokumentet finns tillgängligt för alla på hemsidan.
 • Begränsad – Styrdokumentet finns tillgängligt för ideella, förtroendevalda och anställda. Dessa styrdokument kan även begäras ut av enskilda medlemmar. Förbundsstyrelsen hanterar begäran och har rätt att neka den om synnerliga skäl finns.
 • Sluten – Styrdokumentet är endast tillgängligt för de som det direkt berör och lämnas inte ut på förfrågan om inte särskilda skäl finns.

Mer detaljerad information finns i policyn för styrdokument. Vid frågor om specifika styrdokument eller styrdokument mer generellt bör i första hand förbundsstyrelsen (forbundsstyrelsen@ungaforskare.se) kontaktas.

Lista över styrdokument

Grundläggande styrdokument

Övergripande styrdokument

 • Uppförandekod (öppen)
 • Integritetspolicy (öppen)
 • Likabehandlingspolicy (öppen)
 • Policy för styrdokument (öppen)
 • Policy för utmärkelser (öppen)
 • Delegationsordning (begränsad)
 • Arbetsordning för förbundsstyrelsen (begränsad)
 • Konflikthantering (begränsad)
 • Epost-policy (begränsad)
 • Policy 2017 (begränsad)
 • Verksamhetsplan (begränsad)
 • Budget (sluten)
 • Samarbetspolicy (sluten)
 • Förvaltningspolicy (sluten)
 • Lönesättningspolicy (sluten)
 • Attestordning (sluten)
 • Firmateckningrätter (sluten)
 • Inköps- och ersättningspolicy (sluten)
 • Policy Gundel Cornelias Stipendiefond för Unga Forskare (sluten)

Detaljerade styrdokument

 • Checklista för att ansluta sig till Unga Forskare (öppen)
 • Grafisk manual (begränsad)
 • Kris- och beredskapsplan (begränsad)
 • Ekonomiska riktlinjer för ideella (begränsad)
 • Kommunikationsguide för ideellt aktiva (begränsad)
 • Riskbedömning (begränsad)
 • Arbetsrutiner för ideella (begränsad)
 • Verksamhetsbudget (sluten)