Nytt år, ny styrelse

Nytt år, ny styrelse

Övre raden: Max Robertsson, Max Vinger, Jonathan Jilg, Erik Hartman
Nedre raden: Linnea Suomenniemi, Astha Kaul, Julia Reinius

Det har nu gått mer två månader på 2020 och lika länge sen den nya styrelsen (FS2020) klev på sitt uppdrag. I mitten av januari hade den nya styrelsen sin första möteshelg och sitt konstituerande styrelsemöte, och i slutet av februari hade styrelsen sin andra möteshelg. Därför tänkte vi introducera den nya styrelsen och vad vi hunnit med hittills.

 

Coronaviruset (COVID-19) 

Precis som för alla andra står just nu situationen med coronaviruset högst upp på styrelsens agenda. Vi prioriterar våra medlemmars, ideellas, personals och deltagares säkerhet högst. Information om Unga Forskares hantering och de senaste uppdateringarna går att läsa på vår hemsida.

 

Första möteshelgen och konstituerande styrelsemöte 

I januari hade styrelsen sin första möteshelg och konstituerande styrelsemöte. Fokus under helgen låg på att lära känna varandra och Unga Forskare som organisation genom presentationer, teambuilding och överlämning från den avgående styrelsen. Dessutom ägnades större delen av lördagseftermiddagen till att diskutera vad styrelsen ska jobba med under året. Det kom upp många olika idéer för både hur vi i styrelsen och vi tillsammans i förbundet ska fortsätta utvecklas. Många gick såklart i linje med årets fokustema.

Fokustema 2020

Stärka sammanhållningen, kommunikationen och kunskapsutbytet inom Unga Forskare

En ny idé som vi redan genomfört är att styrelsen i år har fått mentorer bland våra alumner, och på lördagskvällen hade vi en gemensam middag tillsammans som blev väldigt lyckad. Vi har massor med kloka och inspirerande alumner och det är väldigt roligt att vi fått till ett mentorsskap.

 

På söndagen låg fokus på styrelsens konstituerande styrelsemöte. Här kommer en sammanfattning av vad som behandlades och beslutades.

Konstituering av förbundsstyrelsen 2020/21

Styrelsen beslutade att välja

 • Linnea Suomenniemi till Ekonomiansvarig.
 • Julia Reinius till Föreningsansvarig.
 • Erik Hartman till PR-ansvarig.
 • Max Robertsson till Riksstämmoansvarig.
 
Riksstämman 2020 

Riksstämman är Unga Forskares årsmöte. Det beslutades att hålla Riksstämman 2020 6 till 8 november i Örebro.

 

Utrikesdepartementets ungdomssamråd inför FN:s havskonferens

Unga Forskare fick inbjudan att delta vid Utrikesdepartementets ungdomssamråd inför FN:s havskonferens den 16 januari 2020 och Max Vinger deltog. Samrådets syfte var att samla åsikter från olika ungdomsorganisationer inför Sveriges ståndpunkt i globala målen som rör vattenfrågor. 

 
Antagande av arbetsordning och delegationsordning

Arbetsordningens syfte är att reglera styrelsens arbete. Delegationsordningen är en lista över de olika beslutsärenden där förbundsstyrelsen beslutat att delegera sin beslutanderätt till en annan grupp eller person. Syftet med delegationsordning är att avlasta förbundsstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Ansvaret för besluten följer dock inte med beslutanderätten vid delegeringen, utan detta ligger kvar hos förbundsstyrelsen.

 
Beslutande om attest- och firmateckningsrätter 

Attesträtt innebär att en person får godkänna betalningar som görs av förbundet och regleras i Attestordningen. Med firmateckningsrätt avses en person som har rätt att skriva under avtal i förbundets namn.

 

Antagande av preliminär sammanträdesplan för förbundsstyrelsen

Den preliminära sammanträdesplanen anger preliminära datum för resterande styrelsemöten samt vilka frågor som ska behandlas. Se nedan

 

Styrelsehelg #1

25-26 januari 2020 (styrelsemöte 26 januari)

 • Antagande av arbetsordning
 • Antagande av delegationsordning
 • Konstituering av styrelsen
 • Besluta om firmateckningsrätter
 • Antagande av attestordning
 • Antagande av preliminär sammanträdesplan
 • Beslut om datum och ort för Riksstämman 2020

Arbetshelg #1

29 februari – 1 mars 2020

 • Strategi 2021–2024
 • Fokustema
 • Överlappande mandatperioder

Styrelsehelg #2

9–10 maj 2020 (Styrelsemöte 10 maj)

 • Antagande av projektplan
 • Första version av Strategi 2021–2024

Arbetshelg #2

5–6 september 2020

 • Slutversion av Strategi 2021–2024
 • Redovisning av överlappande mandatperioder till RS
 • Propositioner

Styrelsehelg #3

3–4 oktober 2020 (Styrelsemöte 4 oktober)

 • Antagande av handlingar till Riksstämman
 • Antagande av propositioner
 • Motionssvar till Riksstämman

Styrelsehelg #4

28–29 november 2020 (Styrelsemöte 29 november)

 • Antagande av verksamhetsplan för 2021
 • Antagande av budget för 2021
 • Antagande av budget för FS2021
 • Beslut om utdelning ur Gundel Cornelias Stipendiefond för Unga Forskare

Arbetshelgen

I slutet av februari träffades styrelsen för andra gången. Den här gången hölls inget styrelsemöte utan fokus låg på att arbeta tillsammans.

Under helgen hölls pass om utredningsarbete och våra styrdokument. Medan diskussionerna till stor del handlade om de uppdrag som Riksstämman och stadgarna ålagt styrelsen. Större delen av lördagseftermiddagen diskuterades strategin. Vi tittade närmare på alla strategins delar för att hitta potentiella förbättringspunkter.

Det diskuterades även om överlappande mandatperioder och hur vi ska skapa ännu fler mötesplatser för kommunikation inom organisationen.

 

Avhopp i styrelsen

I januari valde Eleonora Svanberg att avgå från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. Vi önskar henne ett stort lycka till i framtida engagemang! 

Gymnasieprogramsekvationen går inte ihop

I Sverige kommer det inom snar framtid att saknas en stor mängd arbetskraft inom tekniska, matematiska och naturvetenskapliga yrkesområden, men samtidigt minskar andelen sökande till de gymnasieprogram som leder till dessa yrken. För att motverka detta växande problem måste vi skapa strukturer som ger barn och unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Skolverket släppte nyligen sin preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2019/20. Samtidigt som andelen sökande till de högskoleförberedande programmen ökar, och därmed vänder trenden över de senaste åren, så minskar för andra året i rad andelen sökande till naturprogrammet. Även teknikprogrammet och de humanistiska programmen fortsätter sin nedåtgående trend, medan ekonomi, estetiska program och samhällsvetenskap ökar. (Källa: Skolverket)

Samtidigt så har det länge varnats om att Sverige saknar en stor mängd arbetskraft inom sjukvården, ingenjörsyrken, programmerare och ytterligare kompetens inom tekniska, matematiska och naturvetenskapliga yrken. I arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt” från februari i år presenterades hälso- och sjukvården samt pedagogiskt arbete som de områden där det kommer saknas mest arbetskraft om fem år. De andra yrkesområdena på högskolenivå med störst avsaknad på arbetskraft förutser arbetsförmedlingen vara Data/IT samt tekniskt och naturvetenskapligt arbete. Bland de specifika yrken på högskolenivå som presenteras kräver 11 av 15 en naturvetenskaplig eller teknisk gymnasieutbildning. (Källa: Arbetsförmedlingen)

Ekvationen går inte ihop. Om Sverige i framtiden ska fortsätta framstå som ett konkurrenskraftigt land i framkant inom teknisk innovation måste vi göra något nu. Om vi ska lösa den kompetensbrist vi står inför måste vi bli bättre på att uppmuntra till utbildningar inom de naturvetenskapliga ämnena tidigare.

Vi i Unga Forskare är övertygade om att unga inspireras bäst av andra unga. Det är därför som vi låter unga inspirera och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland andra barn och unga. Hela vår existens grundar sig i att det inte saknas ett tidigt intresse för de här ämnena. Att unga inte söker sig till utbildningar i ämnena i samma takt som behovet ökar beror inte heller på att det finns för få ungdomar som skulle kunna göra det. Så var ligger då problemet? Vi tror att det grundar sig i att det inte finns ett tillräckligt stort sammanhang för intresset att få växa i. Att det utanför NO-, teknik- eller mattelektionen är för svårt att få utforska sitt intresse inom dessa ämnen. Barn och unga måste få en möjlighet att utveckla sitt intresse och få kunskap om hur intresset kan utvecklas till kompetens och senare karriär från tidig ålder.

Idag är det skolan som är tvungen att göra hela jobbet, och även fast lärarna gör ett fantastiskt jobb med att inspirera unga så räcker det inte. Att lägga hela ansvaret på skolan är inte en hållbar lösning. Civilsamhället och näringslivet måste hjälpa till att bära ansvaret, men då måste det också finnas samhällsstrukturer som gör det möjligt för oss att hjälpa till. Vi i Unga Forskare genomför redan många olika aktiviteter för att bemöta problemet men vi klarar det inte heller själva. Fler behöver lyfta fram unga förebilder inom de naturvetenskapliga ämnena, och stödja skolan genom att låta elever utveckla sitt intresse och driva föreningar utanför skoltid. Tillsammans kan vi vända trenden. 

Om vi ska kunna möta efterfrågan på arbetskraft som finns är det dags att göra något nu. Annars kommer ekvationen aldrig att gå ihop.

/Unga Forskares Förbundsstyrelse 

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsåren 2011/12 – 2019/20 (Källa: Skolverket)

Unga Forskare 40 år!

I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är längre tid än en generation. Vilken fantastisk tid det har varit och vilket fantastiskt jubileumsår vi har framför oss!

Unga Forskares har dock anor som sträcker sig längre tillbaks än så. För över 50 år sedan, år 1963, bildades Stiftelsen Unga Forskare med syfte att stimulera ungdomar till att bedriva egen fritidsverksamhet inom naturvetenskap och teknik. För detta arangerades varje år vetenskapsmässan Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet, där ungdomar från hela landet fick tävla om stipendier med sina vetenskapliga projekt.

På initiativ av Stiftelsen Unga Forskare grundades år 1969 Unga Forskares Riksförbund, ett förbund med syfte att samla och stödja alla hobby- och skolföreningar i landet som ägnade sig åt naturvetenskap och teknik, samt föra deras talan på riksplanet.

1977 slog till slut dessa organisationer ihop sin verksamhet och medlemmar till en gemensam organisation; Förbundet Unga Forskare, som efter förra Riksstämman numera heter Unga Forskare.

Trots sina 40 år på nacken är Unga Forskares syfte i stort sett detsamma; vi främjar ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Vi samlar fortfarande föreningar över hela landet och Utställningen Unga Forskare arrangerar vi på Tekniska museet nu som då. SIYSS har vi arrangerat i 40 år och på senare tid har vi även sommarforskarskolor och Gnistan blivit stora verksamheter i gemenskapen, och genom åren har vi hunnit med otaliga andra verksamheter som alla syftar till samma sak.

Unga Forskare karaktäriseras av upptäckarglädje och gemenskap. Vi har ett syfte som engagerar särskilt mycket, och som ständigt är lika viktigt, både för oss som individer såsom för samhället. Vi som engagerar oss inom Unga Forskare, må det vara i en förening eller i en nationell verksamhet, brinner alla för samma sak. Och det är det som hållit vårt förbund levande och aktivt genom de senaste fyra decennierna, och bundit samman så många fantastiska människor.

I år har Unga Forskare funnits i 40 år. Det är minst sagt värt att fira. Därför kommer det i år, jubileumsåret 2017, hända extra mycket med syfte att uppmärksamma vår organisation och dess verksamheter, vår historia och vårt arv, samt de individer som gjort, och fortfarande gör, allt detta möjligt.

I samband med jubileumsåret lanserar vi även Unga Forskare alumni, ett alumninätverk för vårt förbunds tidigare ideellt aktiva medlemmar. Detta nätverk kommer att möjliggöra kontakter mellan våra otaliga alumner ute i akademin och näringslivet, både i socialt syfte och för att skapa nya samarbeten. Dessutom kommer vi genom Unga Forskare alumni bättre kunna ta tillvara på kunskap och erfaranhet inom förbundet, samt ge möjlighet till fler kontakter för förbundet självt i näringslivet och akademin.

Jubileumsåret kommer att nå sin kulmen under en hejdundrande jubileumssittning i Uppsala lördagen den 21 oktober. Denna sittning, där alla i förbundet ideellt aktiva, alla föreningsmedlemmar, alla partners, alla i personalen och alla alumner, är varmt välkomna, kommer att bli årets största höjdpunkt. Mer information för anmälan kommer att skickas ut så småningom, så håll utkik i våra sociala medier. Vi ser fram emot att träffa just dig där.

Å förbundsstyrelsens vägnar,

Mikael Ingemyr
Förbundsordförande

The last day

Time flies and the last day of the Swedish Japanese Youth Science Program started of at the high school Klara Norra Gymnasium. Here the Japanese and Swedish students got to listen to the last year students of the school present their project work. Also, some of the Japanese students presented their research works that they are doing in Japan.

After the presentations the students got to eat lunch together at a restaurant nearby that the Swedish students usually go to for lunch to see and compare the differences between the countries.
When lunch was finished the students got to join a psychology class at the school and then got the afternoon off to explore Stockholm town with their host students.

Since this was the last evening that the Swedish and Japanese students had together for this program the project managers prepared a great final dinner for the participants.
The dinner was held at the Royal Academy of Sciences club house, where the Nobel Prizes in Chemistry, Physics and Economics are decided.
We shared a great Nordic Buffé with everything from salmon to veal to elk and all the students got to show some wonderful performances including dancing, singing and sharing traditions.
At the dinner diplomas were given to all the participants, great speeches were held of many involved and everyone was greatly thanked for coming together and making this project come true.

When the dinner came to an end the hosts had to say goodbye to their Japanese guests. Tears were shed and contacts established to keep in contact for years to come.
The Japanese guests travelled to a hotel at Arlanda since their plane parted early in the morning on Saturday. Here we could summarize the week and also enjoy a snowball fight before it was time for bed.

We said our farewells in the morning and made our promises to meet in the future, already in august when it is time for the Swedish students to be guests in Japan and participate in the exchange program, something that I think all of us that has been a part of this project are greatly looking forward to.

Until then we will keep contact and reflect upon all the great things we have learnt, all the science and also all the cultural differences and all the great people we have met.

[APRILSKÄMT] Diana Diez tar över som generealsekreterare!

DISCLAIMER: NEDAN ÄR ETT APRILSKÄMT. INGEN GENERALSEKRETERARE ÄR TILLSATT. VI HAR FÅTT IN OTROLIGT MÅNGA FANTASTISKA ANSÖKNINGAR FRÅN OTROLIGT KOMPETENTA MÄNNISKOR. SJÄLVKLART KOMMER VI MEDDELA ALLA SOM INTE ERBJUDS TJÄNSTEN, INNAN DENNA OFFENTLIGGÖRS.
———————————————————————————————-

Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kan meddela att beslut tagits om anställning av ny generalsekreterare. Diana Diez, nuvarande förbundsordförande, har varit ansvarig för rekryteringsprocessen och säger som följer:
– Efter att ha tittat på den kompetensprofil som jag tagit fram för tjänsten och ha tittat på de andra ansökningar som kommit in, har jag kommit fram till att den som är bäst lämpad för tjänsten helt enkelt är jag! Förvisso har sista ansökningsdatum inte passerats, men jag har insett att ingen kan trumfa mig. Jag har under dagen tagit ett ordförandebeslut på detta och tillträder direkt efter påsk. Parallellt kommer jag sitta kvar både som förbundsordförande och arbetsledare av generalsekreteraren.

Styrelsen och personalen är mycket glada för detta besked och önskar Diana stort lycka till i det nu utökade engagemanget!

A day in the styrelse-life

I början på mars hade förbundsstyrelsen arbetshelg på kansliet i Stockholm. Under helgens kodnamn AH-15-1 (vad kan det stå för, måntro?) bjöds det både på intensiva diskussioner och födelsedagsfirande. 
Framförallt arbetade vi med övergången till en ny generalsekreterare (GS), då Daniel Madhani i mars lämnar oss efter en föredömlig insats. GS har det operativa ansvaret för verksamheten, och spelar därmed en nyckelroll genom att dagligen befinna sig i händelsernas epicentrum. Styrelsens rekryteringsgrupp bollade frågor med övriga ledamöter, och för att färdigställa en passande kravprofil använde vi oss bland annat av metoden scenario building. Vi målade upp visioner för förbundets framtid, vi tog reda på vem som skulle kunna föra oss dit, och vi försökte reda ut var vi hittar denna person.
Dessutom höll ers undertecknad ett pass om Analytical Hierarchy Process – en matematisk metod som hjälper beslutsfattare ta mer välgrundade beslut – och Ordförande Diana föreläste om juridik och arbetsrätt inom ideell sektor – för vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medlemmar och ledamöter i Förbundet? Vad måste vi göra? Vad får vi absolut inte göra? Sedan fortsatte vi det tidigare påbörjade arbetet med att ta fram mål för våra verksamheter. I detta arbete använder vi oss av SMART-kriterierna – specific, measurable, attainable, relevant, time-bound – för att kunna formulera mål som för hela Förbundet i samma – och rätt – riktning. Under lunch och middag diskuterades bemannad rymdfärd och träningsvärk. På kvällen var det frågesport med tema vetenskap. 
Slutligen hade Diana lyckats fylla år sen senaste styrelsehelgen, och belönades med chokladtårta från Vetekatten och specialbeställt pussel. Det var en liten present på en liten helg, i en lite större styrelse i ett större förbund, i ett större land på en större planet i ett större solsystem i en större galax och så vidare – en pusselbit i taget, från vetgirigheten till vetenskapen, med aldrig sinande fascination.

Vi ses om en månad.

Jacob Lagerros, styrelseledamot

Time for school

After spending their first night at the Swedish host students home, the Japanese students followed them to their school Klara Norra Gymnasium. Here teacher Carolin Lysell and Project Managers Caroline and Marcus had prepared a laboration for them about sustainable development. The students were divided in to groups with both guest, host and other students from the school to create a life cycle assessment of a product. They got the instructions to pick an object of their like and then on a poster present its ”life”. All transportations and steps around the production was taken into consideration and later the groups got to present to each other and discuss their findings, differences between objects and also potential differences between Sweden and Japan.

The laboration was made to make the students aware of products and their impact on the environment to create a more sustainable future with for example recycling.

After the laboration the Japanese students got to follow a different class from Klara Norra Gymnasium whose special subjects are in information and society. These Swedish students took the Japanese guests on a tour in Stockholm City, talking about its history, significance and the cultural aspects of today.

The tour started at ”Kaknästornet”, the famous telecast tower in Stockholm, were everyone could enjoy lunch with a fantastic view over the town.

Kaknästornet (”Kaknäs” tower)
View of Stockholm City from lunch at Kaknästornet

At the top of Kaknästornet

City tour of Stockholm by Swedish high school students

Outside of The Royal Palace

When the tour was over the Swedish host students took the Japanese students to some relaxing evening activities and the night was spent at the host families.

Science, science, science!

Wednesday morning the Swedish and Japanese students met up at Klara Norra Gymnasium were a typical Swedish breakfast was served for the participants to enjoy. The discussions were of traditions and so a lot about food and different meals in the two countries.
After breakfast David Andersson of The Federation of Young Scientists held an inspiring and exciting science show at the school with everything from electricity to liquid nitrogen.

David Andersson and his science show for the Swedish and Japanese students

For lunch the Swedish hosts took the Japanese guests out to eat at Restaurant Smultron (meaning raspberry) to further show the Swedish lunching traditions.
When lunch was finished everyone headed of to Karolinska Institutet to take part of an exhibition about Cancer held by the first year medical students. The participants got to learn many different aspects of the disease, the prevalence, the types, the symptoms and the treatments and all in a very creative way. At the exhibition we were all greeted by Professors Matti Nikkola and Carolina Hagberg who presented the school and also showed us around.

After the exhibition the students were invited to Professor Christian Brobergers laboratory where he held a presentation and lecture of his research in neuroscience. This was a very exciting part and meny questions were asked so we continued to the café of the school and also had a swedish fika with the Professor to learn more.

Matti Nikkola at Karolinska Institutet

Time passed by quickly and when fika was over the Japanese students got to follow their Swedish host students home to spend the night at their home. The students took their guests on some various activities and they all got to experience Swedish culture very up close.

Nobel day

The second day of the Swedish Japanese Youth Science Program (SJYSP) week started off at the Nobel Museum where the students from the two countries got to meet each other for the first time.
We started of with a presentation of the life and work of Alfred Nobel and continued with a workshop  about research and creativity.

The students got to work together in groups to solve problems and working with group dynamics to find out the cornerstones of a good working group in any expertise – diversity. They also got to think about their own role in the group and how that might affect further group works and research opportunities.

Before the lunch at Bistro Nobel, the Swedish students showed their guests around the museum and they got to explore the Nobel Prizes and all around them but also got to know each other.

The afternoon continued in the essence of Nobel when the students got to visit the City Hall of Stockholm and got a guided tour of the Blue Hall where the Nobel Banquet is held as well as got to see the kitchen and everything ”behind the scenes”.

After the visit it was time for the Japanese guests to say goodbye to their Swedish hosts and travel by boat to see the beautiful islands such as ”Skepparholmen” and ”Djurgården” (translated as ”sailor holm” and ”animal farm”) where many museums and the amusement park ”Gröna Lund” (green meadow) is located.

We continued to walk in town and visited a traditional old-fashioned café for swedish fika and ate dinner in the north-east part of time at T.G.I Fridays.

After another visit at the supermarket for evening snacks after a long but interesting and exciting day, the students got to try the spaghetti-marshmallow challenge to try out their new knowledge of group work. It was a very appreciated contest with many twists that ended in a presentation of prestanda and demands. In the end everyone got to try out some very typical Swedish candies such as ”lösgodis” (lose candy that you pick and mix by yourself), kexchoklad (biscuits layered with chocolate), Ahlgrens bilar (car-shaped soft candy) and milk chocolate.

Around midnight, we suddenly got a report saying that there was an aurora in Stockholm. This is very rare in Stockholm due to all the light from the city. This night, however was extremely rare (this happens about every ten years) and you could see very clearly. The students were really excited about this and we had a spontane lecture in physics explaining the phenomene.

International guests in our new exchange program

The Swedish Japanese Youth Science Program is a recently developed exchange program between Swedish and Japanese students.
The aim is to have a broader cross-cultural understanding of natural sciences, research and the school system. Plans are to have two exchange weeks per year were Japanese students travel to Sweden in the spring and Swedish students travel to Japan in the fall to take part in a science week filled with experiments, lectures, sights and insights.
The project is at its start and at the moment 15 Japanese students (and two teachers) are in Stockholm, Sweden exploring the science and culture of the town.
Tired but excited Japanese students arrive to Stockholm on the late Sunday evening.

Students at the top of The Royal Institute of Technology.

At the first day the students got an introduction by the project managers from The Swedish Federation of Young Scientist (Förbundet Unga Forskare) and Jacob Lagerros, member of the board.Later they travelled to the Royal Institute of Technology were they ate lunch, saw a great view of Stockholm City and got to experiment on labwork at Vetenskapens Hus (House of Sciences).
Lab work held by Alf Pettersson at ”Vetenskapens Hus” (House of Sciences).Professor Maki of the institute held a presentation of his research work of motion detection, computer vision, perception and robotics. We enjoyed a typical “Swedish fika” (coffe and cake) with the professor and got to get to know each other further and discuss science communication and the differences between studying at a Swedish or Japanese University.

Professor Atsuto Maki at The Royal Institute of Technology.Christer Fuglesang, professor in astroparticle physics and also the only Swede who has been in space, spoke of his travel and research. We got to learn how experiments can be issued in space and what kinds of tests an astronaut has to go through. Professor Fuglesang also showed how one can live in space, what to do in the freetime and how to eat food and play with the weightlessness.

Lecture by Professor Christer Fuglesang at ”Vetenskapens Hus”.


We continued the afternoon walking in Stockholm City, seeing “Nordiska Kompaniet”, one of the most exclusive warehouses in Sweden, and also visit the folk friendly “Gallerian” where the students got to shop and see a typical Swedish galleria in the middle of the town.
Dinner was eaten at “Nytorget6” where the traditional Swedish meal “köttbullar” (meatballs) was on the menu.
Now we are back at the hotel in the southern part of Stockholm after visiting a supermarket and buying some evening snacks and comparing food assortments.

Tomorrow waits a new day filled with activities and excursions in the spirit of the Noble Prize.