Tävlingsregler

 

^

Tävlingsregler & F&Q

Tävlingsreglerna består av 11 delar och och är publicerade nedan. Du som tävlar behöver känna till tävlingsreglerna som helhet. Du kan ladda ner dem som pdf via denna länk. Om du undrar något kan du gå in på sidan F&Q (Frequently Asked Questions).

^

Ålder, årskurs och medborgarskap

Du ska vara inskriven på ett svenskt gymnasium. Du kan gå i åk 1, 2 eller 3 på gymnasiet. Du ska fylla högst 20 år under tävlingsåret. Du behöver inte vara svensk medborgare.

 

^

Projektet

Projektet ska beröra något område inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Det kan t ex vara ett experimentellt eller teoretiskt projekt, programmeringsprojekt, fältstudie, konstruktionsprojekt eller litteraturstudie.

Projektet ska vara skrivet på svenska eller engelska och du behöver kunna presentera ditt projekt på antingen svenska eller engelska.

Det är tillåtet att anmäla fler än ett projekt. Om du går vidare till semifinal med fler än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med.

^

Antal deltagare

Projektgrupp får bestå av 1-4 personer. En del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta i Utställningen Unga Forskare förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet.

Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen Unga Forskare.

^

Projektplan och riskanalys

Du ska ha gjort en projektplan innan du startar ditt projekt. Planen ska inkludera bakgrund, syfte, frågeställning/hypotes, källor, metodval, riskanalys, samt tillstånd om projektet kräver det.

Ofta ändras och utvecklas projektplaner under projektets gång. I sådana fall är det viktigt att projektplanen och särskilt riskanalysen uppdateras med ändringarna, samt vid behov nya tillstånd inskaffas, innan experiment får återupptas.

Projekt som involverar människor, djur och potentiellt farligt material, utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter kräver en mer utförlig riskanalys. Riskanalys och metodavsnitt ska i dessa fall vara inkluderat i din rapport/projektsammanfattning som du skickar in i din anmälan till Utställningen Unga Forskare.

Alla elever i projektgruppen samt vårdnadshavare i det fall projektdeltagare är omyndig ska ha godkänt projektplanen innan projektstart och vara medvetna om vad projektet innebär och eventuella risker.

Om du använder mänskliga deltagare/testpersoner, ska projektplanen ange målgrupp, tillvägagångssätt, metod för samtyckesinhämtning, och hantering av personuppgifter.

Riskanalysen ska ta upp fysiska och psykiska faktorer (t ex om testpersonerna utför aktiviteter som involverar fysiska risker eller svarar på frågor om psykisk ohälsa eller utsätts för stimuli som kan orsaka emotionellt obehag), intrång i privatliv (t ex om testpersonerna riskerar negativa konsekvenser om konfidentiella uppgifter skulle röjas) och om det rör sig om en särskilt utsatt målgrupp (t ex gravida, sjuka, minderåriga, funktionsnedsatta, personer i utsatt socioekonomisk position). Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder ryggradsdjur, ska det anges vilken typ av djur (antal, art, kön, ålder osv), metod, studiens plats/miljö, hur djuren tas omhand, hur du skaffar dem och gör dig av med dem, den källa/referens/expertstöd du använder ang djurvård, och diskussion om möjliga alternativa metoder. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder potentiellt farligt biologiskt material, ska riskanalysen ange vilken biologisk skyddsnivå som krävs och potentiella risker för skada eller sjukdom för människor, djur och natur. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder farliga kemikalier, farlig utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter, ska riskanalysen bestämma hur, av vem och i vilken miljö experiment får utföras. Riskanalysen för kemikalier ska ta hänsyn till hur giftiga, reaktiva, brandfarliga och frätande kemikalierna är. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

^

Projekt med mänskliga deltagare/testpersoner

Som mänskliga testdeltagare räknas människor som du hämtar data, prover eller personlig information från. Det inkluderar alla typer av tester, enkäter och studier där du använder icke anonym data, även när det är du själv som är testperson.

Om du använt mänskliga testdeltagare i ditt projekt så ska du ha en handledare med relevant utbildning och kompetens som har godkänt projektplanen innan projektstart, och som har handlett dig i det dagliga arbetet. Handledaren har ett särskilt stort ansvar för riskanalysen och säkerhetsfrågor.

Projekt som innefattar studier på mänskliga deltagare kan behöva etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för att få genomföras. Det är forskaren/handledaren som är ansvarig för projektet som också ansvarar för att det har godkänts av myndigheten. Om projektet kräver etiskt tillstånd måste detta vara godkänt innan studien påbörjas. Om du ska genomföra ett projekt där mänskliga deltagare ingår så fråga din handledare om etiskt tillstånd krävs för det projekt som du ska genomföra. Om ditt projekt kräver ett etiskt tillstånd så ska numret på det godkända tillståndet finnas med i projektplanen för ditt projekt.

Alla mänskliga deltagare/testpersoner ska ha gett informerat samtycke till att delta i studien.
Du som elev får inte ställa diagnoser, ge läkemedel eller utföra medicinska ingrepp i ditt projekt. Du får inte publicera eller visa upp information om människor i ditt projekt som gör att de går att identifiera utan att du har fått skriftligt samtycke.

Undantag:
Om du testar din egen prototyp/app/innovation och den är helt ofarlig räknas du inte som mänsklig deltagare/testperson.

Att använda offentlig och anonymiserad data/statistik, eller ren observation på offentlig plats utan någon interaktion från din sida eller insamling av personuppgifter, räknas inte heller som mänskliga deltagare/testpersoner.

 

^

Projekt med djur

Användande av ryggradsdjur ska av princip om möjligt undvikas. Om ryggradsdjur måste användas
ska antalet djur hållas nere och risken för obehag för djuren ska minimeras. Projekt som medför mer än minimal och tillfällig smärta, stress eller obehag, eller som medför att ryggradsdjur avlider är förbjudna. Om ett ryggradsdjur blir sjukt eller tappar oförklarligt i vikt under projektet ska en veterinär tillfrågas. Läkemedel får endast ges till djur under övervakning av veterinär.

Onödigt lidande ska alltid undvikas för alla typer av djur. Följ djurskyddslagen.

Projekt som innefattar studier på djur kan behöva etiskt tillstånd från en djurförsöksetisk nämnd för att få genomföras. Det är forskaren/handledaren som är ansvarig för projektet som också ansvarar för att det har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Om projektet kräver etiskt tillstånd måste detta vara godkänt innan studien påbörjas. Om du ska genomföra ett projekt där djur ingår så fråga din handledare om etiskt tillstånd krävs för det projekt som du ska genomföra. Om ditt projekt kräver ett etiskt tillstånd så ska numret på det godkända tillståndet finnas med i projektplanen för ditt projekt.

Om du använder djur i ditt projekt så ska du ha en handledare med relevant utbildning
och kompetens som har godkänt projektplanen innan projektstart, och som handleder dig i det dagliga arbetet. Handledaren har ett särskilt stort ansvar för riskanalysen, säkerhetsfrågor och djurens välmående.

Undantag:
Om ditt projekt är en ren observationsstudie där du inte interagerat med djuren och inte manipulerat deras miljö på något sätt.

Om du använder vävnad från ett djur som avlivats för annat syfte än för ditt projekt, så räknas projektet som en vävnadsstudie och inte som en djurstudie.

 

 

^

Projekt med potentiellt farligt biologiskt material

Som potentiellt farligt biologiskt material räknas mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, viroider, prioner, rickettsier, svampar, parasiter, rekombinant DNA och mänskliga eller animaliska färska eller frysta vävnader, celler, blod och kroppsvätskor. Det inkluderar även när du tar tester och prover från dig själv.

Om du använt potentiellt farligt biologiskt material i ditt projekt så ska du ha en handledare med relevant utbildning och kompetens som har godkänt projektplanen innan projektstart, och som har handlett dig i det dagliga arbetet.

Din riskanalys ska bestämma biologisk skyddsnivå för projektet och potentiella risker för skada eller sjukdom för människor, djur och natur. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen. Handledaren har ett särskilt stort ansvar för riskanalysen och säkerhetsfrågor.

Projekt som bestäms kräva biologisk skyddsnivå 1 (BSL-1) måste ha genomförts i ett laboratorium med skyddsnivå 1 eller högre. Projekt som bestäms kräva biologisk skyddsnivå 2 (BSL-2) ska ha utförts i ett laboratorium med skyddsnivå 2 eller högre (finns normalt inte på gymnasieskolor). Projekt som kräver biologisk skyddsnivå 3 (BSL-3) eller biologisk skyddsnivå 4 (BSL-4) är inte tillåtna.

Allt potentiellt farligt biologiskt avfall ska hanteras på korrekt sätt efter experimentet i enlighet med bestämd biologisk skyddsnivå.

Projekt som innebär odling av potentiellt farligt biologiskt material får inte ha utförts i hemmiljö. Naturligt förekommande växtpatogener får studeras men ej odlas i hemmiljö, och får inte ha införts i hem eller trädgård.

Introduktion eller utsläpp av icke inhemska, genetiskt modifierade och/eller invasiva arter, patogener, giftiga kemikalier eller naturfrämmande ämnen i miljön är ej tillåtet.
Spridning av rekombinanta organismer innehållande DNA som kodar för toxiner (inklusive virus) som kan skada människor, djur eller växter är ej tillåtet.

Undantag, följande material betraktas inte som potentiellt farligt biologiskt material: Växtvävnad som inte är känt giftig eller farlig.
Etablerade cellinjer och vävnadsodlingar från samlingar med växt- eller djurceller från andra djur

än primater. Odlingarnas ursprung och/eller katalognummer måste finnas med i rapporten. Blod från dig själv som du samlat in själv t ex genom stick i fingret.
Färska eller frysta köttprodukter, biprodukter från köttillverkning, pastöriserade mjölkprodukter eller ägg som införskaffats från mataffärer, restauranger eller konservfabriker.

Hår, hovar, naglar och fjädrar.
Tänder som har steriliserats så att eventuella blodburna patogener har avdödats. Fossiliserad vävnad eller arkeologiska prov.
Vävnad som fixerats vid preparation.

 

 

^

Projekt med farliga kemikalier, farlig utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter

Som farliga kemikalier, farlig utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter räknas kemiska ämnen, substanser, läkemedel, utrustning, vapen, explosiva varor och ämnen samt strålning som omfattas av lagar och regelverk. Som riskfyllda aktiviteter räknas aktiviteter som medför en högre risk än vad man normalt stöter på i vardagslivet.

För dessa projekt ska du ha en handledare med relevant utbildning och kompetens som har godkänt projektplanen innan projektstart, och som har handlett dig i det dagliga arbetet. Riskanalysen ska bestämma hur, av vem och i vilken miljö experiment får utföras. Riskanalysen för kemikalier ska ta hänsyn till hur giftiga, reaktiva, brandfarliga och frätande kemikalierna är. Stor hänsyn till miljö och säkerhet ska tas genom hela projektet. Så lite kemikalier som möjligt ska användas, säkerhetsdatablad ska följas, och påverkan på miljön ska minimeras i alla led. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen.

Handledaren har ett särskilt stort ansvar för riskanalysen och säkerhetsfrågor.
Projekt där eleven använder receptbelagda läkemedel är endast tillåtna under övervakning av läkare, sjuksköterska, forskare eller liknande som har tillstånd att använda läkemedlet för det gällande användningsområdet.

Om alkohol eller tobak används i projektet ansvarar handledaren för anskaffning av materialet och hantering både under och efter användningen.

 

 

^

Plagiat och intellektuell egendom

Plagiat är ej tillåtet. Projektet ska vara din egen intellektuella egendom. Projektet skall vara ditt eget självständiga arbete och respektera konfidentiell information, copyright, patent och annan intellektuell egendom. Källa, fotograf eller motsvarande på foton, video, grafer och liknande ska anges.

Opublicerade data eller studier får inte användas utan tillstånd.

 

 

^

Ansvar och tillstånd

Minderåriga elever ska ha vårdnadshavares godkännande av projektplanen innan projektstart. Du som gör ett projekt som innebär mer än minimal risk för människor (inkl dig själv), ryggradsdjur eller natur ska ha en handledare med relevant utbildning och kompetens som godkänt projektplanen innan projektstart och som handlett dig i det dagliga arbetet.

Om du gör ditt projekt på ett universitet, forskningsinstitut, företag/arbetsplats, laboratorium eller annan organisation som inte är skolan så ska du ha fått ett formellt godkännande av din projektplan från lämplig instans i organisationen innan projektstart. Instansen ska också ha godkänt att du tävlar med ditt projekt och vilka delar du publicerar offentligt.

Om ditt projekt är en del av ett större forskningsprojekt får du bara tävla med den del av projektet som du utfört.

Kontakta myndigheter för att ta reda på vilka lagar och regler som är tillämpliga och vilka tillstånd som behövs för ditt projekt. Tillstånd ska skickas in till Unga Forskare i samband med din
anmälan till tävlingen.

 

 

^

Projektet ska följa svensk lag och forskningsetiska principer

Vetenskaplig oredlighet och försummelse av god forskningspraxis är inte tillåtet.
Detta inkluderar bl a att ditt projekt ska bygga på objektivitet, ärlighet och att du undviker intressekonflikter, förfalskning och fabrikation av data eller resultat.
Alla som bidragit till projektet skall omnämnas i rapporten.

Om du använder publicerade enkäter/tester i projektet ska du ange hur du fått tillgång till dessa samt ev tillstånd.

Projektet skall följa gällande lagar och regler. Det är din och skolans/din handledares skyldighet att säkerställa att alla erforderliga tillstånd inhämtats och riskanalyser gjorts innan experiment påbörjas. Djur, miljö och människor skall alltid skyddas i projektets genomförande.


Unga Forskare förbehåller sig rätten att tolka tävlingsreglerna samt diskvalificera projekt som ej uppfyller tävlingsreglerna.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Observera att alla projekt inte kan tävla om alla priser eftersom vissa priser är ämnesspecifika eller omfattas av särskilda villkor. Vissa priser kan tilldelas en projektgrupp, men kan i praktiken endast nyttjas av delar av gruppen och då är det upp till projektgruppen att utse vem som får nyttja priset (t ex vissa resor som har begränsat antal platser).
Observera att inför internationella tävlingar behöver projektrapporten översättas till engelska.