Tävlingsregler

 

^

Läs tävlingsreglerna genom att klicka på länken

Tävlingsreglerna består av 11 delar och och ett urval är publicerat nedan. Du som tävlar behöver känna till tävlingsreglerna som helhet, läs dem genom att klicka på länken. Om du undrar något kan du gå in på sidan F&Q (Frequently Asked Questions).

^

Ålder, årskurs och medborgarskap

Du ska vara inskriven på ett svenskt gymnasium. Du kan gå i åk 1, 2 eller 3 på gymnasiet. Du ska fylla högst 20 år under tävlingsåret. Du behöver inte vara svensk medborgare.

^

Projektet

Projektet ska beröra något område inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Det kan t ex vara ett experimentellt eller teoretiskt projekt, programmeringsprojekt, fältstudie, konstruktionsprojekt eller litteraturstudie.

Projektet ska vara skrivet på svenska eller engelska och du behöver kunna presentera ditt projekt på antingen svenska eller engelska.

Det är tillåtet att anmäla fler än ett projekt. Om du går vidare till semifinal med fler än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med.

^

Antal deltagare

Projektgrupp får bestå av 1-4 personer. En del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta i Utställningen Unga Forskare förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet.

Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen Unga Forskare.

^

Projektplan och riskanalys

Du ska ha gjort en projektplan innan du startar ditt projekt. Planen ska inkludera bakgrund, syfte, frågeställning/hypotes, källor, metodval, riskanalys, samt tillstånd om projektet kräver det.

Ofta ändras och utvecklas projektplaner under projektets gång. I sådana fall är det viktigt att projektplanen och särskilt riskanalysen uppdateras med ändringarna, samt vid behov nya tillstånd inskaffas, innan experiment får återupptas.

Projekt som involverar människor, djur och potentiellt farligt material, utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter kräver en mer utförlig riskanalys. Riskanalys och metodavsnitt ska i dessa fall vara inkluderat i din rapport/projektsammanfattning som du skickar in i din anmälan till Utställningen Unga Forskare.

Alla elever i projektgruppen samt vårdnadshavare i det fall projektdeltagare är omyndig ska ha godkänt projektplanen innan projektstart och vara medvetna om vad projektet innebär och eventuella risker.

Om du använder mänskliga deltagare/testpersoner, ska projektplanen ange målgrupp, tillvägagångssätt, metod för samtyckesinhämtning, och hantering av personuppgifter.

Riskanalysen ska ta upp fysiska och psykiska faktorer (t ex om testpersonerna utför aktiviteter som involverar fysiska risker eller svarar på frågor om psykisk ohälsa eller utsätts för stimuli som kan orsaka emotionellt obehag), intrång i privatliv (t ex om testpersonerna riskerar negativa konsekvenser om konfidentiella uppgifter skulle röjas) och om det rör sig om en särskilt utsatt målgrupp (t ex gravida, sjuka, minderåriga, funktionsnedsatta, personer i utsatt socioekonomisk position). Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder ryggradsdjur, ska det anges vilken typ av djur (antal, art, kön, ålder osv), metod, studiens plats/miljö, hur djuren tas omhand, hur du skaffar dem och gör dig av med dem, den källa/referens/expertstöd du använder ang djurvård, och diskussion om möjliga alternativa metoder. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder potentiellt farligt biologiskt material, ska riskanalysen ange vilken biologisk skyddsnivå som krävs och potentiella risker för skada eller sjukdom för människor, djur och natur. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.

Om du använder farliga kemikalier, farlig utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter, ska riskanalysen bestämma hur, av vem och i vilken miljö experiment får utföras. Riskanalysen för kemikalier ska ta hänsyn till hur giftiga, reaktiva, brandfarliga och frätande kemikalierna är. Hantering av avfall ska ingå i riskanalysen. Din handledare ska ha godkänt din plan innan projektstart.