Hur man skriver projektplan

För att ha något att utgå ifrån och styra projektarbetet efter är det viktigt att du gör en projektplan. Här beskriver du bakgrunden till ditt val av projektarbete, formulerar syfte, mål och frågeställning, beskriver hur du ska genomföra projektet samt hur du ska redovisa/presentera resultatet.

komponenter i en projektplan

 

Bakgrund: en motivering till varför just du valde att göra detta projekt.

Syfte: en motivering till varför du valde att göra just detta projekt.

Mål: det du vill åstadkomma med projektet, vad du vill ha uppnått när du är klar.

Frågeställningar: är ett antal frågor som du genom att göra projektarbetet vill kunna hitta svar på.

Metodbeskrivning: projektplanen innebär att man kort beskriver hur man planerar att gå tillväga. Denna kan t.ex. innefatta:

vilken typ av källor kan bli aktuella/vara lämpliga för ditt projektarbete
tidsplanen över hela arbetet (denna kan med fördel göras i olika varianter med olika detaljnivå)
beskrivning av experiment som du genomför (om det ingår i projektet)
eventuell ansvarsfördelning om man är flera som ska göra ett projektarbete tillsammans
andra saker som kan tänkas göra det faktiska genomförandet lättare

Redovisning/presentering: Att ha med i projektplanen hur man kan tänkas redovisa arbetet har flera fördelar, bl.a. blir det ofta lättare att organisera arbetet mot ett visst håll (t.ex. ordna information så att den lätt kan användas för att producera en skriftlig rapport). Även tidsplanen blir lättare att göra om man vet hur lång tid som kan gå åt till redovisningsförberedelser, produktion av film eller vad man nu väljer att göra.